Vad är Klimatkalkylering i MEPS?

MEPS klimatkalkylering redovisar generella värden för den klimatpåverkan som kalkylens innehåll representerar. 

Beräkningen görs för kategorierna MEPS-material, Persontransporter, Materialtransporter och Energiförbrukning. 


Vid beräkningen av klimatpåverkan används samma parametrar som genereras i ordinarie MEPS-beräkningar (exempelvis material, antal resor, osv). 


De värden som redovisas ger en beräkning av förväntade utsläpp av växthusgaser som har en påverkan på växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Enheten som används är kg CO2e - Koldioxidekvivalent. 


Vad kommer värden och beräkningsmetod ifrån?

Den beräknings som görs är framtagen i ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och MEPS. 


IVL Svenska Miljöinstitutet är ansvarig för den klimatdata - kg koldioxidekvivalenter (kg CO2e) - som klimatkalkyleringen baseras på. 


MEPS är ansvariga för beräkningen av Materialåtgång och Transportmängder. 


Energiåtgång redovisas manuellt i kalkylen med Egen eller Avtalad kod.


Värdena för beräkningen i MEPS uppdateras via integration dagligen mot IVLs grunddata för klimatpåverkan.


Vad i MEPS-kalkylen påverkar värdet i klimatkalkyleringen?

  1. MEPS-koder ger en beräkning av kg CO2e för material, persontransport och materialtransport. 
  2. Avtalade koder och Egna koder med kWh som enhet ger underlag för beräkning av kg CO2e för energiförbrukning.


Övriga Avtalade och Egna koder ingår inte i klimatkalkyleringens beräkning.


När det gäller materialets klimatpåverkan finns det vissa avvikelser:

  1. Om annat material än MEPS material används i en MEPS kod så används motsvarande värden för MEPS materialet.
  2. Vissa komplexa MEPS material där IVL:s data inte har tillräckligt underlag för att hitta rätt matchning hanteras som dataluckor. (ex. vitvaror och värmepumpar.)


Vilka är avgränsningarna för MEPS klimatkalkylering?

Klimatkalkyleringen inkluderar hela vägen från råvaruhanteringen ända fram till transport av rivet material till deponi. Deponihantering ingår inte. Klimatkalkyleringen inkluderar inte heller någon beräkning för arbetsmängden i uppdraget.


Vad innebär Täckningsgrad?

Täckningsgraden för beräkningen redovisas i förhållande till värdet av hela kalkylen. 


Täckningsgraden påverkas av värdet på MEPS-koder i förhållande till Avtalade/Egna-koder och MEPS-koder med dataluckor för material.


Vem har tillgång till Klimatkalkyleringen?

MEPS Klimatkalkylering är tillgängligt i MEPS för de beställarorganisationer som väljer att aktivera funktionen via MEPS support. När funktionen är påslagen i organisationen kommer klimatkalkylering att visas i uppdragens kalkyleringsvy.


Klimatkalkyleringen är också synlig för parter som blir inbjudna till uppdraget.