MEPS innehåller ett beräknat värde för vikten på de material som kalkyleras med åtgärderna Rivning, Nymontering och Hyra (Maskiner). Detta värde används av MEPS för att ta fram ett värde på tWu.

Vikterna redovisas i kalkylens sammanställning:


En bild som visar text, Teckensnitt, skärmbild, nummer

Automatiskt genererad beskrivning


Kg in – För åtgärderna Nymontering och Hyra

Kg ut – För åtgärderna Rivning och Hyra

Beräkningen av vikt påverkas också av vilket material som väljs på kodraden. 

 

Vikter på Hyrmaskiner - kg in / kg ut

Koden för Hyra – Maskiner ger följande vikt kg in och kg ut. tWu beräkningen avser att täcka kostnaden för hantering och transport av enheten. Vissa koder för hyra kompleteras med separat kod för slitage och rengöring.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

 

Vikt vid Rivning - kg ut

Koderna för rivning ger ett beräknat värde för vikten på det rivna materialet som ska hanteras och transporteras till Deponi.

Observera att vikt ut i MEPS är beräknad torrvikt och avviker i normalfallet från verklig vikt för deponi. Beräkningen är baserad på den faktiska mängden material som finns i rummet vid rivning utifrån det värde m2 som sätts på kod-raden.

Rivning av 20 kvadratmeter parkett har en breäknad torrvikt på 161 kg i MEPS

 

Vikt vid Nymontering - kg in

Koderna för Nymontering ger ett beräknat värde för vikten på det nymonterade materialet plus vikten på den mängd material som blir spill vid Nymontering. Utöver den beräknade vikten av materialet kan det också förekomma emballage. Vikter för emballage beräknas inte i MEPS.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, linje

Automatiskt genererad beskrivning

Beräkningen av vikt vid nymontering utgår ifrån kodens m+ procent spill. Andelen procent spill beskrivs på kodinformationen.

 

20 kvadratmeter Nymonterad parkett + 5% spill har i MEPS en breäknad vikt på 169,1 kg.

 

 

Vikter och materialval


Vikten som beräknas är kopplad till det valda materialet. Samma arbetsstycke kan innehålla flera material med olika vikt. 

Detta gäller vid alla åtgärder: Rivning, Nymontering och Hyra.

Vikter och Deponi

Vid avtal om kostnaden för Deponi baserat på en MEPS-kalkyl kan man använda sig av MEPS beräknade vikter som ett riktmärke. 


Avtalet bör då ta hänsyn till att värdena inte är en beräkning av vikt för Deponi. Beräkningen avser hantering och transport och är därför inte helt jämförbar med ett underlag för deponikostnad.


Kalkylens värde för Vikt ut innehåller:

  • Rivning - Materialets torrvikt
  • Hyra – Hantering och Transport av maskiner

Vikt ut innehåller inte:

  • Vikt på emballage.
  • Ökade vikter på grund av fukt eller annan påverkan på materialet.
  • Vikt på spill som kalkylerats med åtgärd Nymontering.

Beräkningen av vikter i MEPS tar inte heller hänsyn till eventuella merkostnader som uppstår vid separering och sortering av rivet material i fraktioner.